Strawberry tea cake smoothie

Dessert cocktail smoothie strawberry tea cake

Almond liquor
Cake vodka
Almond milk
Banana
Strawberry
White tea

Or chocolate tea cake or almond tea cake